Projekt LEPSZE JUTRO

W ramach projektu „Lepsze jutro” nasz Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w kwocie 520 000 zł na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.